Kurz Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů má za cíl zvýšit dostupnost paliativní péče 

Zvýšit dostupnost paliativní péče v regionech má za cíl uzavřený grantový program Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů. Vybraných 15 ambasadorů bude v průběhu 2 let mapovat péči v závěru života v regionech. Součástí je vzdělávací program, postavený praktickým lékařům na míru, který startoval 22. dubna 2024.

Poptávka po paliativní péči ze strany pacientů rok od roku stoupá. Praktický lékař je prvním, na koho se pacienti s dotazem na tuto službu obrací, protože je jejich nejbližším partnerem, kterého znají léta a mají k němu důvěru.

Stoupající zájem o paliativní medicínu i ze strany praktických lékařů dosud narážel na nedostatek informací a zdrojů, které by jim poskytly potřebnou podporu k poskytování paliativní péče ve svých ordinacích.

„Vznikem kurzu Paliativní péče pro praktické lékaře odpovídáme na silný zájem některých praktiků o téma paliativy. Ve spolupráci s odbornými partnery a experty vzniklo funkční vzdělávání, které je unikátní svou komplexností, důrazem na konkrétní kazuistiky a interaktivním zapojením účastníků včetně praxe ve vybraných zařízeních,“ uvádí Přemysl Filip, programový manažer nadačního fondu Abakus

Vzdělávání a podpora komunity odborných lékařů přispívá k tomu, aby nemocní mohli žít v prostředí, které jim je blízké s podporou profesionálů. Kurz Péče v závěru života pro praktické lékaře má ambici vytvořit síť ambasadorů, kteří budou působit jako kontaktní osoby a mentoři pro místní komunitu.

Celý kurz je rozdělen do tří bloků. První blok se zaměřuje na úvod do paliativní péče, její formy a přístup k paliativní péči v České republice. Po krátké teoretické části se účastníci na praktických kazuistikách budou věnovat nejen medikaci a symptomové terapii, ale také komunikačním technikám. Ve druhém bloku účastnicím a účastníkům kurzu specialisté z různých oborů (geriatrie, kardiologie, nefrologie a dalších) objasní možnosti spolupráce s praktickými lékaři. Následně přijdou na řadu otázky etické a právní. Poslední blok se věnuje velice důležitému tématu psychohygieny a sebepéče.

Projekt „paliativní praktici“ má za cíl rozvoj dobré péče o nemocné v závěru života. Všeobecní praktičtí lékaři se budou v rámci projektu vzdělávat ve specifických dovednostech, které k takové dobré péči mohou pomoci. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP jako odborný garant projektu se podílí na vytvoření kurzu, který pomůže lékařům při vedení náročných rozhovorů, pomůže v dobré orientaci ve službách pro nemocné, podpoří v potřebných lékařských dovednostech typických pro závěrečné období života,“ vysvětluje MUDr. Ondřej Kopecký, MHA, předseda ČSPM ČLS JEP.

„Náš kurz je výjimečný tím, že jsme nejprve v dotazníkovém průzkumu mapovali potřeby praktických lékařů v oblasti poskytování paliativní péče. Na základě zjištěných skutečností jsme se snažili vytvořit kurz, který by tyto potřeby pokryl. Máme radost, že se nám povedlo sestavit lektorský tým z opravdových špiček jednotlivých oborů, “ říká MUDr. Pavel Demo, hlavní odborný koordinátor grantového programu.

kurz PP ambasadori
kurz PP MUDr. Vlckova Katarina
kurz PP doc.Rusinova MUDr.Demo

Rozvoj péče v závěru života

Kurz se koná v rámci dvouletého uzavřeného grantového programu nadačního fondu Abakus, který podpoří 15 zástupců z řad praktických lékařů z celé ČR. Odbornou záštitu programu zajišťuje Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP s procesní podporou Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny.

Výstupem bude nejen zmapování paliativní péče v regionech, ale zejména poskytnutí kompetencím praktickým lékařům a zvýšení dostupnosti péče v závěru života napříč regiony.

“Praktičtí lékaři jsou důležitým prvkem zdravotního systému a podporou kurzu tak vytváříme skupinu kompetentních lidí, jejichž práce bude mít přímý dopad na zvýšení kvality závěrečné fáze života jejich pacientů i rodinných příslušníků,” dodává Filip.

V rámci programu vzniká webová stránka a další nástroje, které umožní praktickým lékařům poskytovat kvalitní a dostupnou péči v závěru života pacientům v celé České republice.

„Projekt Paliativních praktiků úzce souvisí také s poskytováním nemocniční paliativní péče, neboť i praktičtí lékaři vstupují do kontaktu s nemocničními paliativními týmy. Spolu s tím, je součástí projektu podpora vzdělávání prostřednictvím vysoce expertního odborného kurzu.  Vzájemnou spolupráci proto vítáme,“ uvádí Mgr. Markéta Červenková, Ph.D. výkonná ředitelka Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny.

Dotazníkové šetření mapovalo potřeby lékařů

Více než 340 lékařů vyplnilo dotazník mapující jejich potřeby a také poskytování paliativní péče v ordinacích napříč celou Českou republikou.

Z výsledků vyplývá, že lékařům chybí:

  • dostatečná podpora pro pečující blízké osoby pacienta,
  • větší jistota v právních otázkách,
  • ucelené informace o paliativní péči na jednom místě,
  • dostupné informační materiály pro pacienty.

graf potreby VPL

Celé znění tiskové zprávy ke stažení.
Detailní informace naleznete také na webových stránkách Paliativní praktici.

Sdílejte článek:

Ing. Tereza Fussgänger

Tereza Fussgänger je současnou tajemnicí 1. Lékařské fakulty UK. S více než deseti lety zkušeností v IT sektoru si vypěstovala odborné znalosti a průkopnický přístup, který se naučila v mezinárodních technologických společnostech jako je Hewlett-Packard či DXC Technology.

Dodávání komplexních IT projektů pro zákazníky z oboru veřejného zdravotnictví, petrochemie a bankovnictví jí umožnilo získat široké spektrum zkušeností z různých prostředí.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze vystudovala národní hospodářství a management zdravotnictví a taky několik let vyučovala na dvou fakultách. Zdravotnictví je její dlouhodobý profesní zájem a inspirace. 

Ing. Jitka Ružičová, MBA

Jitka Ružičová absolvovala studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví a manažerské studium Management ve zdravotnictví v rámci Business Institutu EDU.

Během své profesní kariéry působila na vedoucích pozicích v oblasti financí a účetnictví. V současné době působí jako vedoucí oddělení grantů, dotací a klinického hodnocení ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

V rámci své činnosti byla již od roku 2014 spjata s rozvojem paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kdy dohlížela na finanční toky nadačních a grantových podpor pilotních studií a dalších projektů vedoucích ke vzniku Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Karel Valo

Provozní a finanční ředitel Nadace České Spořitelny. Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem.

Pracoval ve společnostech Accenture, Daimler, GE Money a posledních devět let v největší evropské bance HSBC Bank, z toho většinou ve Velké Británii, Francii a dalších zemích regionu.

Po celou kariéru se věnuje oblasti financí, auditu, řízení rizik, provozu a technologickým projektům.

Barbora Solperová

Barbora Solperová s nadačním fondem spolupracuje od jeho založení. Je jednatelkou grafického studia Titty, s.r.o. pod kterým vytváří vizuální identity na klíč pro firmy, jednotlivce a další projekty. Nyní rozšiřuje svoji spolupráci s nadačním fondem a bude nově rozvíjet také fundraising. 

Ing. Alena Čermáková

Alena Čermáková vystudovala Národohospodářskou fakultu VŠE vPraze. Během své profesní kariéry působila na různých pozicích v produktovém a projektovém managementu.

Specializovala se na oblast bankovnictví a organizovala také projekty v oblasti mezinárodních výstav a veletrhů. Během studia absolvovala zahraniční stáže v Nizozemí a Kanadě.

Své zkušenosti bude nadále rozvíjet v nadačním fondu na pozici projektové manažerky.  

Ing. Iva Adlerová

Iva Adlerová působila v klinickém výzkumu v oboru molekulární genetika a molekulární patologie. Později se začala věnovat popularizaci vědy, vědeckému publikování, začala pracovat jako lektorka a konzultantka. Působila jako šéfredaktorka titulů indexovaných v mezinárodních databázích. V současné době působí jako externí výkonná editorka recenzovaného periodika Paliativní medicína, píše a připravuje rozhovory pro NF KPM a věnuje se lektorské a konzultační činnosti.

Mgr. Markéta Červenková, Ph.D.

Markéta Červenková působí jako psycholožka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se oblasti paliativní péče věnuje od roku 2016. Jako odborný asistent se na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy podílí na implementaci výuky paliativní medicíny. V rámci postgraduálního studia na 1.LF UK působila ve výzkumných týmech Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN a v Národním ústavu duševního zdraví, kde se publikační činností, ve spolupráci s University of Amsterdam a University of Pennsylvania, soustředila na zlepšení podmínek neuropsychologické klinické diagnostiky v prostředí České republiky. Průsečíkem její výzkumné a klinické práce je podpora zlepšení kvality života pacientů se závažným onemocněním. Souběžně získávala zkušenosti projektového řízení v soukromém a komerčním sektoru.

Tereza Žídková

Tereza Žídková v oboru marketingu a komunikace působí od roku 2006. Podílela se na vytváření komplexních marketingových strategií interní a externí komunikace – public relations, brandingu a event managementu. V rámci své odbornosti se věnuje strategii a tvorbě obsahu pro sociální sítě. Profesní zkušenosti získala především v oblasti B2B se specializací na finance (bankovnictví, pojišťovnictví), IT a neziskový sektor. Aktuálně se kromě vytváření komunikační strategie pro NF KPM a spolupráci na podpoře tohoto rozvíjejícího se oboru, věnuje spolupráci s externími klienty z různých oborů.

MgA. Adéla Wagner Komrzý

Adéla Wagner Komrzý studovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2020 absolvovala studium dokumentární tvorby na FAMU. Film Jednotka intenzivního života (2021) měl světovou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a získal mnoho ocenění, jako například Českého lva, Cenu kritiků či Cenu Pavla Kouteckého, a byl prezentován i na mnoha zahraničních festivalech. Její nejnovější film Zkouška umění (2022) získal hlavní cenu a cenu filmových kritiků FIPRESCI ve své kategorii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde měl také svou světovou premiéru.

Martina Břeňová

Martina Břeňová je ředitelkou Nadace Open Society Fund Prague. Profesionálně se zabývá filantropií podporující systémové změny a tématem inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru. Osm let působila jako ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast, který podpořil systémový rozvoj paliativní péče v České republice. Pracovala pro organizaci Člověk v tísni, Nadaci VIA, Českou filharmonii nebo pomáhala založit Nadační fond Eduzměna. Vzdělávání získávala na Filozofické fakultě MU v Brně, na Yale University v New Haven a je absolventkou programu Philanthropy for Impact pod vedením Harvard Kennedy School. 

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Ondřej Kopecký je primářem Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2021 se stal předsedou České společnosti paliativní medicíny. Dlouhodobě se věnuje rozvoji paliativních týmů v českých nemocnicích jak v rovině odborné, tak v rovině organizační a manažerské. Zásadní zkušeností pro něj byly pracovní pobyty a stáže v německých nemocnicích, zejména na paliativní klinice univerzitní nemocnice v Mnichově. V oblasti paliativní medicíny se významně zasadil o zavádění konceptu časné paliativní péče, zvláštní úsilí vkládá do rozvoje etických a spirituálních témat v kontextu paliativní péče.

doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Kateřina Rusinová se s paliativní medicínou poprvé setkala na stáži v nemocnici Saint-Louis v Paříži v letech 2007–2008. Na dalších pracovištích ve Francii a v USA získávala zkušenosti s klinickým výzkumem v této oblasti a podílela se na řadě velkých mezinárodních studií. Pracovala 6 let jako editor časopisu Intensive Care Medicine, v roce 2020 založila odborný časopis Paliativní medicína (oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně) a působí v něm jako vedoucí redakční rady. Od roku 2021 je přednostkou historicky první Kliniky paliativní medicíny v ČR, společného pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

JUDr. Michaela Dahl

Michaela Dahl absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V diplomové práci se zabývala systémem sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob v České republice; rigorózní práci věnovala srovnání těchto systémů v ČR a UK.

Specializuje se na oblast governance pro neziskové organizace, kde působila několik let na pozici výkonného asistenta a koordinátora ve Velké Británii. Svou expertízu v této oblasti podpořila mezinárodní certifikací z The Chartered Governance Institute UK & Ireland (CGI).

Její spolupráce posílí oblast řízení a správy komplexní administrativy nadačního fondu.